Herstructurering en reorganisatie van ondernemingen

Met onze ervaring in de bedrijfsfinanciële aspecten waar een onderneming dagelijks mee wordt geconfronteerd, staan wij cliënten bij in de analyse en het ontwerp van juridische of financiële herstructureringsmaatregelen. Dit houdt voornamelijk in het verbeteren van zekerheden, overdracht activa en passiva, of nog de herstructurering en vermindering van de schulden.

Reorganisaties en herstructureringen doorlopen niet noodzakelijk een gerechtelijke procedure. Maar wanneer een onderneming het hoofd moet bieden aan een liquiditeitscrisis, kan haar overleven afhangen van de tijdelijke bescherming die de hoven en rechtbanken haar kunnen bieden. Wij treden regelmatig op in gerechtelijke reorganisatieprocedures, zowel aan de zijde van het bedrijf in moeilijkheden als aan de zijde van een of meer schuldeisers.

Wij aanvaarden geen mandaten van curator in een faillissement. Wij adviseren echter regelmatig de bedrijfsorganen over alle aspecten gebonden aan insolvabiliteitsprocedures. Wij handelen eveneens ter vertegenwoordiging van schuldeisers van failliet verklaarde vennootschappen, in de gewone procedure van verklaring en aanvaarding van schuldvordering, als in de meer  bijzondere procedures met als voorwerp bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van de organen van de failliete vennootschap, koopwaar recupereren die worden geviseerd door een beding van eigendomsvoorbehoud, of rechtstreeks op te treden tegen persoonlijke zekerheden van de vennootschap in staat van faillissement.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.