De honoraria vergoeden het eigenlijke werk van de advocaat

Onze honoraria

Wat vergoedt onze honoraria?
Hoe worden deze prestaties gewaardeerd?
Hoe worden deze honoraria berekend?

De honoraria vergoeden het eigenlijke werk van de advocaat: opstellen contracten, consultaties, telefonische onderhouden, vergaderingen, deskundigenonderzoeken, opzoekingen, studie van het dossier, voorbereiden van pleitnota’s, verzoekschriften, dagvaardingen, besluiten en andere procedureakten, de verschijningen ter zitting voor uitstel, vonnis bij verstek of pleidooien, de verschillende gebruikelijke opdrachten die het beheer van een dossier vereisen.

De onderscheiden prestaties van de vennoten of medewerkers van het kantoor worden omschreven in een overzichtsdocument met vermelding van de tijd effectief gespendeerd, met inbedrip van de verplaatsing- of wachttijd die hiermee gepaard gaan.

Onverminderd een bijzonder akkoord tussen de advocaat en zijn cliënt worden de honoraria voor onze tussenkomst in rekening gebracht volgens een basisuurtarief bepaald bij de eerste consultatie volgens in het bijzonder, de anciënniteit en ervaring van de vennoot of medewerker, de aard van het dossier, de complexiteit en graad van urgentie.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.